เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของกล้วย สามารถนำส่วนประกอบต่างๆ ของกล้วยมาประกอบอาหาร ของเล่น ของใช้หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

Gallery


เด็กหญิงกรกช  สุขอัตตะ     (พี่ออม) 

เด็กหญิงสุวรรณจิตรี  พิษณุวงษ์  (พี่อิ่มบุญ)


เด็กหญิงกานพิชชา  เหง่าวังจาน   (พี่สายไหม)


เด็กหญิงอธิชา  อุทธาพงษ์   (พี่หนูยิ้ม)


เด็กหญิงจิรประภา  ธิรางกูรรัตน์    (พี่พลอยใส)


เด็กชายกษิดิน  สถานทิพย์    (พี่ไดมอนด์)


เด็กหญิงณัฐฐาพร  พิมพาชาติ  (พี่วันใหม่)


เด็กชายจักรกฤษณ์  อาจทวีคูณ   (พี่แสตมป์)

เด็กหญิงธนิชา  มานะโพน   (พี่อิม)
เด็กชายณัฐดนัย  อาจทวีคูณ    (พี่น๊อต )


เด็กหญิงนุดี  พละกลาง    (พี่หนูดี)

เด็กชายธนภัทร  วังขนาย     (พี่ภูมิ)

เด็กหญิงปภัทรพร  จันตะคุปต์    (พี่อ๋อมแอ๋ม)

เด็กชายภานุกร  ละเอียด   (พี่กร)


เด็กหญิงปิยะรัสมี  อนันต์ประเสริฐ    (พี่ข้าวหอม)


เด็กชายรชต  มุ่งกลาง    (พี่กาย )

เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์เชื้อ   (พี่พลอย)

เด็กชายวรวิทย์  แสงดาว    (พี่โช๊ค)

เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  แก่นจันทร์     (พี่ใบพลู)

เด็กชายอภิเดช  สงครามรอด     (พี่กาแฟ)


เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แคนสิงห์    (พี่อุ้ม)


เด็กชายภควัต  รัตนวนิชย์โรจน์    (พี่ฮิว)


  เด็กหญิงเมลดา  ปัญจเดชาชัย    (พี่จินจู)


เด็กหญิงศิรารมย์  ทองแท้   (พี่เพลง)

เด็กหญิงศิริวรรณ  กรกรรณ์     (พี่สาว)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น