เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของกล้วย สามารถนำส่วนประกอบต่างๆ ของกล้วยมาประกอบอาหาร ของเล่น ของใช้หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

Week 5


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของต้นกล้วย (หัวปลี) สามารถอธิบายลักษณะและประโยชน์ของหัวปลีได้ อีกทั้งสามรารถนำหัวปลีมาประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้


Week
lnput
                      Process
Output
Outcome
5
21 - 25
.59
โจทย์ :
หัวปลี
Key  Question :
นักเรียนคิดว่าหัวปลีสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง?
เครื่องมือคิด 
Brainstorms :
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของหัวปลี เมนูอาหาร ประโยชน์ที่จะได้รับ อุปกรณ์และวิธีทำอาหารจากหัวปลี
Show and Learn : นักเรียน Show and Learn สมุดวาดภาพระบายสีส่วนประกอบของหัวปลีพร้อมเขียนชื่อกำกับ
ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “ฝีมือคุณยาย"
- สื่อจริง “หัวปลี”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงกล้วย” 
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในเพลงมีสิ่งมีชีวิตใดบ้างที่กินกล้วย, ในเพลงต้นกล้วยสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟัง
ชง :
- ครูนำหัวปลีชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง, มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร, ส่วนประกอบมีอะไรบ้าง, หัวปลีมีรสชาติเป็นอย่างไร, นักเรียนคิดว่าผลกล้วยเกิดมาจากตรงไหน, นักเรียนคิดว่าต้นกล้วยมีดอกหรือไม่ อย่างไร?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบและรสชาติของหัวปลี
 ใช้ :
- นักเรียนวาดภาพส่วนประกอบของหัวปลีพร้อมเขียนชื่อกำกับ
- นักเรียนสอบถามเกี่ยวกับวิธีการทำของเล่นของใช้จากหัวปลีกับผู้ปกครองพร้อมเตรียมอุปกรณ์ (การบ้าน)

            วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะนำหัวปลีไปประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ได้อย่างไร, ประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้าง, อุปกรณ์มีอะไรบ้าง, มีวิธีการทำอย่างไร?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากหัวปลี
ชง :
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าหัวปลีสามารถนำไปทำอาหารอะไรได้บ้าง?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหัวปลีไปประกอบอาหารในเมนูต่างๆ
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์รองเท้าหัวปลี จาน, ชามจากหัวปลี
- นักเรียนสอบถามวัตถุดิบและวิธีการทำอาหาร เมนู “เมี่ยงคำหัวปลี” (การบ้าน)
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ฝีมือคุณยาย” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การทำอาหาร
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานคุณยายทำอาหารอะไรบ้าง?”
เชื่อม : 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง :
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าผักมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง, มีผักอะไรบ้าง?”
- อาหารเมนู “เมี่ยงคำหัวปลี” มีวัตถุดิบและขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการทำอาหารเมนู “เมี่ยงคำหัวปลี” พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่โภชนาการที่จะได้รับจากเมนู “เมี่ยงคำหัวปลี” และผักอื่นๆ
ใช้ :
  ปั้นดินน้ำมันจำลองตัวเองทำกับข้าวในครัว

วันพฤหัสบดี (1ชั่วโมง )
ชง : 
  ครูและนักเรียนทบทวนขั้นตอนการทำอาหารเมนู “เมี่ยงคำหัวปลี” พร้อมสร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกัน
ใช้ :                     
  ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนู “เมี่ยงคำหัวปลี” แบ่งปันและรับประทานร่วมกัน
วันศุกร์ (ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด“นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง, นักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง, หัวปลีมีรูปร่างลักษณะอย่างไร, หัวปลีสามารถนำมาทำเป็นของเล่นของใช้และอาหารอะไรได้บ้าง?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
  นักเรียน Show and Learn สมุดวาดภาพส่วนประกอบของหัวปลีพร้อมเขียนชื่อกำกับ
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบต่างๆ การเกิดดอก เกิดผลและรสชาติของหัวปลี
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากหัวปลี
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากหัวปลีและโภชนาการที่ร่างกายจะได้รับ
- ประกอบอาหารเมนูต่างๆ
ชิ้นงาน
ปั้นดินน้ำมันจำลองตัวเองทำกับข้าวในครัว
- ประดิษฐ์รองเท้า, จาน, ชามจากหัวปลี
- สมุดวาดภาพระบายสีส่วนประกอบของหัวปลีพร้อมเขียนชื่อกำกับ
ความรู้
นักเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของต้นกล้วย (หัวปลี) สามารถอธิบายลักษณะและประโยชน์ของหัวปลีได้ อีกทั้งสามารถนำหัวปลีมาประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  -  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  - สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


รูปภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตัวอย่างชิ้นงาน
2 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 5 พี่ๆ อนุบาล 2 เรียนรู้เกี่ยวกับหัวปลี ส่วนประกอบของหัวปลี หัวปลีนำไปทำอะไรได้บ้าง พี่อ๋อมแอ๋ม : หัวปลีก็คือดอกของกล้วยใช่ไหมค่ะ พี่ไดมอนด์ : พี่เขาถ้าโตแล้วเขาจะเป็นกล้วยหวีเล็กๆ เรียกว่ากล้วยตีนเต่าครับ พี่เพลง : หัวปลีเอามากินได้ค่ะ พี่ๆ รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของหัวปลี เนื่องในวันต่อมาคุณครูจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ จึงได้ให้พี่ๆ อนุบาล 2 ทำกิจกรรม Home School Day ร่วมกับผู้ปกครองนั้นคือ กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากลำต้นและกาบกล้วยแห้งทำเป็น ตะกร้า หมวก กระเป๋า ฯลฯ จากนั้นครูจึงแบ่งกลุ่มให้พี่ๆ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ให้ครบทุกกิจกรรมที่ขาดหายไป 2 วัน และร่วมแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟัง กลุ่มแมวพี่อุ้ม : วันนี้พี่เอิญและพี่ไก่มาพาทำขนมกล้วยบราวนี่ค่ะ ใส่แป้ง ใส่ไข่ ใส่ผงฟู ใส่ผงโกโก้แล้วคนให้เข้ากัน เอาไปอบค่ะ กลุ่มพี่ปลาพี่จินจู : ใส่กล้วยน้ำหว้าและก็พี่เนยด้วยค่ะ / กลุ่มหมูพี่กาย: ทำจานใส่ขนมบราวนี่จากกาบหัวปลี ตัดพี่เขาออกแล้วเอาไม้จิ้มฟันเสียบสองข้างครับง่ายมากเลย / กลุ่มพี่ไก่พี่หนูดี: ทำหัวปลีชุปแป้งทอดค่ะ เอาพี่หัวปลีมาล้างแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ พี่เขาจะมียางมากต้องระวังค่ะ แล้วก็เอาแป้งผสมกับน้ำใส่ไข่ลงไป 4 ฟองแล้วเอาไปทอดค่ะ พี่สายไหม : เอาเกสรพี่เขาไปทอดด้วยค่ะ พี่ๆ ร่วมรับประทานและแบ่งปัน พี่ๆ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดทั้งสัปดาห์พี่อนุบาล 2 ทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณคุณครูมากค่ะที่จุดประกายการจัดกิจกรรมให้ค่ะ

    ตอบลบ