เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของกล้วย สามารถนำส่วนประกอบต่างๆ ของกล้วยมาประกอบอาหาร ของเล่น ของใช้หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

Week 10


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “กล้วยมินเนียน” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
lnput
           Process
Output
Outcome
10
26 – 30 .59
โจทย์ :
เผยแพร่องค์ความรู้
Key  Question
นักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด 
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดบ้าน จัดนิทรรศการและรูปแบบของการเรียนรู้
Show and Learn : 
เปิดบ้าน จัดนิทรรศการเยี่ยมชมในแต่ละฐานพร้อมเผยแพร่ความรู้ที่ได้เรียนมาในหน่วย”กล้วยมินเนี่ยน” ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สื่อจริง “อุปกรณ์ในการทำเรือก้านกล้วย, อุปกรณ์ในการทำขนมกล้วย, ขนมกล้วยป๊อป ,ทอดมันหยวกกล้วย, หัวปลีทอดกรอบและรากกล้วย”วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)
ใช้ :
  นักเรียนเปิดบ้าน จัดนิทรรศการเยี่ยมชมในแต่ละฐานพร้อมเผยแพร่ความรู้ที่ได้เรียนมาในหน่วย”กล้วยมินเนี่ยน” ให้ผู้อื่นเข้าใจ
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณี “บุญคูณลาน”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ทำไมต้องมีประเพณีบุญคูณลาน?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณี “บุญคูณลาน”
ใช้ :
- ครูและนักเรียนห่อข้าวต้มมัดร่วมกับผู้ปกครองเพื่อนำไปใช้ในงานบุญคูณลาน
- นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการห่อข้าวต้มมัด สรุปสิ่งที่ทำ
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ใช้ :
  ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “บุญคูณลาน”
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณี “บุญคูณลาน”
- ร่วมกิจกรรมห่อข้าวต้มมัด
- ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “บุญคูณลาน”
 ชิ้นงาน      
- เปิดบ้าน จัดนิทรรศการ
- วาดภาพขั้นตอนการห่อข้าวต้มมัด สรุปสิ่งที่ทำ
ความรู้
นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “กล้วยมินเนี่ยน” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  -  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


รูปภาพการกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของ Quarter 3 ซึ่งพี่ๆ อนุบาล 2 ได้เผยแพร่การเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการ โดยการแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ มีทั้งหมด 7 ฐาน ในฐานที่ 1 เป็นฐานของการเผยแพร่เรื่องของการทำขนมกล้วย พี่ๆ สามารถอธิบายได้ว่ามีวิธีการทำอย่างไร ใช้กล้วยอะไรทำ อุปกรณ์ในการทำมีอะไรบ้าง ฐานที่ 2 ฐานขนมกล้วยป๊อป ฐานที่ 3 ฐานหัวปลีชุปแป้งทอด ฐานที่ 5 ฐานทอดมันหยวกกล้วย ฐานที่ 6 ฐานเรือก้านกล้วยและฐานที่ 7 ฐานยาแก้ปวดฟัน (รากกล้วย) ในการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ในครั้งนี้พี่ๆ สามารถอธิบายขั้นตอนการทำ อุปกรณ์ ระยะเวลาในการทำ เรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อน – หลัง บอกคุณประโยชน์ของต้นกล้วยได้ซึ่งทุกส่วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น สามารถนำมาทำอะไรได้บ้างนอกจากทานผลของกล้วย จากนั้นพี่ๆ ได้ร่วมงานบุญคูณลานแต่วันนี้เป็นแค่การเตรียมงานพี่ๆ อนุบาล 2 ได้ช่วยผู้ปกครองห่อข้าวต้มมัดเพื่อใช้ในงาน วันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันพุธ พี่ๆ ได้ร่วมกิจกรรมบุญคูณลานโดยเริ่มจากการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกัน ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ใน Quarter นี้ พี่ๆ ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ